Sabangan Hymn

 

SABANGAN HYMN
(Losad Version)
 
Ili mi ay Sabangan
Esa ka ay dangyusan
Salulungan bangan
Nensab-atan di duwa’y wang-an
 
Gawis ay kaugalian
Adi tako lidlidungan
Tawid nabalitukan
Wanden di sasayangdan
 
CHORUS
Sabangan O Sabangan
Pintas mo’y adi kaparisan
Induan di Kabunyan
Intako kawwanan
 
Bilig ay kalawitan
Ginawang ya wang-an
Danum isnan bal-an
Kalpuan di kataguan
 
Payew ya lum-a’y menkapaya
Si kintuman ya langkaban
Inlayad Kabunyan
Isnan lilitagwan (CHO)
 
Ulnos di e-Sabangan
Ituloy tako ay ikikkan
Tuladen nan sayangdan
Sumyaan di litagwan
 
Layad talna ya kapya
Iitaw tumet-ewa
Entako manes-esa
Menbinadang engeng-gana (CHO)
 
Sabangan ay ili mi
Ngadan mo ititek mi
Ibugaw iday-eng mi
Isnan kaili-ili
 
Wadad daya ay ama mi
Gasing men yaman kami
Bantayam nan ili mi
Ikaskasiw mo’s ngawi
LESIO MHAR P. GAO-AY
 
www.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.ws
Glittery texts by bigoo.ws

Advertisement
 
MHAR'S YAHOO SEARCH ENGINE
 
Site search Web search

powered by FreeFind
OFFICE LOCATION
 
LIBRARY SERVICES
San Alfonso High School
2622 Sabangan
Mountain Province
Philippines
CONTACT INFORMATION
 
EMAIL ADDRESS
lesiomhar@yahoo.com.ph
lesiomhar@gmail.com
sanalfonso@yahoo.com

WEBSITES
http://www.lesiomhar.site88.net
http://www.lesiomhar.page.tl
http://www.lesiomhar.multiply.com

Cellular Phone
09185452554

Chikka Messenger
277639216012404

Yahoo Messenger
lesiomhar@yahoo.com.ph
wencerkeith@yahoo.com
 
Today, there have been 4 visitors (63 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
Thank You for Visiting